Een Fiichtgebitt fir Nordstad

Mer schaffen an erhalen een wichtegt Fiichtgebitt an der Nordstad: Kapweeden ginn gefleegt, Mädesüβ gëtt geméit an Dëmpelen ginn entbuscht.

Treffpunkt: Kierch zu Ierpeldeng op der Sauer

.

Porte des Ardennes (Firun der Kierch)
L-9145 Erpeldange-sur-Sûre
  • Treffpunkt: Kierch zu Ierpeldeng op der Sauer
Beatrice Casagranda
Präsidentin
B.Casagranda@naturemwelt-nordstad.lu
621 650 470
Tanja Lanners
Secrétairin
T.Lanners@naturemwelt-nordstad.lu
691 790 951
2018-10-13 10:00 2018-10-13 13:00 Europe/Berlin Een Fiichtgebitt fir Nordstad

Mer schaffen an erhalen een wichtegt Fiichtgebitt an der Nordstad: Kapweeden ginn gefleegt, Mädesüβ gëtt geméit an Dëmpelen ginn entbuscht.

Erpeldange-sur-Sûre info@naturemwelt-nordstad.lu