!Ofgesot! Geführte Besichtigung der Ausstellung „Geckeg Vullen“ !Ofgesot!

Wéinst Problemer mam Transport (Zuch fällt aus) souwéi ze mann Umellungen, musse mir dëss Aktivitéit leider ofsoen!

Merci fir äert Versteesdemech.

.

Beatrice Casagranda
Präsidentin
B.Casagranda@naturemwelt-nordstad.lu
621 650 470
Tanja Lanners
Secrétairin
T.Lanners@naturemwelt-nordstad.lu
691 790 951